Collecting a kitchen kit 2 | ADRA responds to Timor-Leste Flooding

Distributing kitchen kits